Nghĩa của từ: board platform

*
sàn lát ván

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error