Nghĩa của từ: bond beam

*
dầm nối

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error