Nghĩa của từ: three-deménional lattice

* tk.
mạng ba chiều

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error



Động từ BQT - Android App