Nghĩa của từ: ASN

* tk.
average sample number (ASN) : cỡ, mẫu trung bình.

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App