Nghĩa của từ: Archimedes

*
Acsimet

Nghĩa trong từ điển StarDict:

Archimedes
- AcsimetĐộng từ BQT - Android App