Nghĩa của từ: Galilean

* vl.
(thuộc) Galilê

Nghĩa trong từ điển StarDict:

Galilean
- (vật lí) (thuộc) GalilêĐộng từ BQT - Android App