Nghĩa của từ: Gaussian

*
(thuộc) Gauxơ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

Gaussian curve
 - (Tech) đường Gauss (Gauxơ)Động từ BQT - Android App