Nghĩa của từ: Lagrangian function

* vl.
hàm Lagrăng, thế động lực

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App