Nghĩa của từ: Laplace transform

* gt.
phép biến đổi Laplaxơ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App