Nghĩa của từ: Markovian

*
(thuộc) Máckôp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

Markovian
- (thuộc) MáckôpĐộng từ BQT - Android App