Nghĩa của từ: Markovian process

* xs.
quá trình Mácôp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error



Động từ BQT - Android App