Nghĩa của từ: Marxian

*
Macxit

Nghĩa trong từ điển StarDict:

Marxian
- MacxitĐộng từ BQT - Android App