Nghĩa của từ: Mobius strip

* hh.
dải Môbiut

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App