Nghĩa của từ: Newtonian potential

* gt.
thế vị Newton

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App