Nghĩa của từ: Pfaffian

* gt.
(thuộc) Pfap

Nghĩa trong từ điển StarDict:

Pfaffian
- (giải tích) (thuộc) PfapĐộng từ BQT - Android App