Nghĩa của từ: Pythagorean number

*
số Pitago

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App