Nghĩa của từ: Standar gravitationnal acceleration

*
gia tốc trọng trường tiêu chuẩn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App