Nghĩa của từ: Tauberian

*
(thuộc) Tôbe

Nghĩa trong từ điển StarDict:

Tauberian
- (thuộc) TôbeĐộng từ BQT - Android App