Nghĩa của từ: U-symmetric matrices

*
ma trận U-đối xứng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App