Nghĩa trong từ điển StarDict:

a posteriori /'eipɔs,teri'ɔ:rai/
* phó từ & tính từ
 - theo phép quy nạp
=method a_posteriori+ phương pháp quy nạp
 - hậu nghiệm
=probability a_posteriori+ (toán học) xác suất hậu nghiệm
Động từ BQT - Android App