Nghĩa của từ: abbreviation

*
sự viết gọn, sự viết tắt

Nghĩa trong từ điển StarDict:

abbreviation /ə,bri:vi'eiʃn/
* danh từ
 - sự tóm tắt, sự rút ngắn (cuộc đi thăm...)
 - bài tóm tắt
 - chữ viết tắt
=Jan is the abbreviation January+ Jan là chữ viết tắt của January
 - (toán học) sự ước lược, sự rút gọn
Động từ BQT - Android App