Nghĩa của từ: abnormal

*
bất thường; [Thống Kê]. không chuẩn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

abnormal /æb'nɔ:məl/
* tính từ
 - không bình thường, khác thường; dị thường
Động từ BQT - Android App