Nghĩa của từ: about five percent

*
chừng trăm phần trăm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error