Nghĩa của từ: abridge

*
rút gọn, làm tắt

Nghĩa trong từ điển StarDict:

abridge /ə'bridʤ/
* ngoại động từ
 - rút ngắn lại, cô gọn, tóm tắt
 - hạn chế, giảm bớt (quyền...)
 - lấy, tước
=to abridge somebody of his rights+ tước quyền lợi của ai
Động từ BQT - Android App