Nghĩa của từ: abrriged multiplication

*
phép nhân tắt

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App