Nghĩa của từ: abscissa

*
hoành độ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

abscissa /æb'sisə/
* danh từ, số nhiều abscissae
 - (như) absciss
Động từ BQT - Android App