Nghĩa của từ: absolute basis

* gt.
cơ sở tuyệt đối

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App