Nghĩa của từ: absolute maximum

*
cực đại tuyệt đối, cực đại hoàn toàn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App