Nghĩa của từ: absolute summability

* gt.
tính [khả tổng; khả tích] tuyệt đối

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App