Nghĩa của từ: absolute zero divisor

* đs.
ước toàn phần của không

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App