Nghĩa của từ: absolutely

*
một cách tuyệt đối

Nghĩa trong từ điển StarDict:

absolutely /'æbsəlu:tli/
* phó từ
 - tuyệt đối, hoàn toàn
=to be absolutely wrong+ hoàn toàn sai lầm, hoàn toàn trái
 - chuyên chế, độc đoán
=to govern absolutely+ cai trị một cách chuyên chế
 - vô điều kiện
 - (thông tục) nhất định, chắc chắn; tất nhiên; hoàn toàn như vậy, đúng như vậy
Động từ BQT - Android App