Nghĩa của từ: absorbing state

* xib.
trạng thái hút thu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

absorbing state
- (Tech) trạng thái hấp thuĐộng từ BQT - Android App