Nghĩa của từ: absorption

*
sự hấp thu, sự thu hút

Nghĩa trong từ điển StarDict:

absorption /əb'sɔ:pʃn/
* danh từ
 - sự hút, sự hút thu
 - sự say mê, miệt mài, sự mê mải
Động từ BQT - Android App