Nghĩa của từ: absorption law

* đs.
luật hút thu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

absorption law
- (Tech) định luật hấp thuĐộng từ BQT - Android App