Nghĩa của từ: acceleration

*
sự tăng tốc, sự gia tốc, sự làm nhan

Nghĩa trong từ điển StarDict:

acceleration /æk'selə'reiʃn/
* danh từ
 - sự làm nhanh thêm, sự thúc mau, sự giục gấp
 - gia tốc
=acceleration of gravity+ (vật lý) gia tốc của trọng lực
Động từ BQT - Android App