Nghĩa của từ: acceleration by powering

*
sự tăng nhanh độ hội tụ bằng cách nâng lên luỹ thừa

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App