Nghĩa của từ: acceleration of Corriolis

*
sự tăng tốc Coriolit

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error



Động từ BQT - Android App