Nghĩa của từ: acceleration of convergence

*
sự tăng nhanh độ hội tụ, gia tốc hội tụ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

acceleration of convergence
- (Tech) gia tốc hội tụĐộng từ BQT - Android App