Nghĩa của từ: acceleration of falliing body

*
sự tăng tốc gia tốc vật rơi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App