Nghĩa của từ: acceleration of gravity

*
gia tốc trọng trường

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App