Nghĩa của từ: acceptable

*
nhận được, chấp nhận được, thừa nhận được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

acceptable /ək'septəbl/
* tính từ
 - có thể nhận, có thể chấp nhận
 - có thể thừa nhận
 - thoả đáng, làm hài lòng; được hoan nghênh, được tán thưởng
Động từ BQT - Android App