Nghĩa của từ: acceptable quality level

* tk.
mức chất lượng chấp nhận được, mức lẫn loại cho phép

Nghĩa trong từ điển StarDict:

acceptable quality level (AQL)
 - (Tech) mức độ phẩm chất chấp nhận đượcĐộng từ BQT - Android App