Nghĩa của từ: acceptance number

* tk.
mức thu nhận (phế phẩm)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App