Nghĩa của từ: accepted

*
được công nhận, được thừa nhận

Nghĩa trong từ điển StarDict:

accepted /ək'septid/
* tính từ
 - đã được thừa nhận, đã được công nhận
Động từ BQT - Android App