Nghĩa của từ: accesory

*
phụ thêm; phụ tùng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

accesory
- phụ thêm; phụ tùngĐộng từ BQT - Android App