Nghĩa của từ: access

*
sự cho vào; [Máy Tính]. lối vào nhận tin

Nghĩa trong từ điển StarDict:

access /'ækses/
* danh từ
 - lối vào, cửa vào, đường vào
 - sự đến gần, sự cho vào, sự lui tới; quyền đến gần, quyền lui tới
=easy of access+ dễ đến gần, dễ lui tới
=difficult of access+ khó đến gần, khó lui tới
=to have access to somebody+ được gần gũi ai, được lui tới nhà ai
 - sự dâng lên (nước triều)
=the access and recess of the sea+ lúc triều lên và triều xuống ở biển
 - cơn
=access of anger+ cơn giận
=access of illness+ cơn bệnh
 - sự thêm vào, sự tăng lên
=access of wealth+ sự giàu có thêm lên
Động từ BQT - Android App