Nghĩa của từ: accessible

*
tới được, đạt được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

accessible /æk'sesəbl/
* tính từ
 - có thể tới được, có thể gần được
=the remote hamlet is accessible by bicycle+ cái xóm nghèo hẻo lánh đó có thể đi xe đạp đến được
 - dễ bị ảnh hưởng
=accessible to bribery+ dễ hối lộ, dễ đút lót
 - dễ gần (người)
Động từ BQT - Android App