Nghĩa của từ: accidental

*
ngẫu nhiên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

accidental /,æksi'dentl/
* tính từ
 - tình cờ, ngẫu nhiên; bất ngờ
 - phụ, phụ thuộc, không chủ yếu
* danh từ
 - cái phụ, cái không chủ yếu
 - (âm nhạc) dấu thăng giáng bất thường
Động từ BQT - Android App