Nghĩa của từ: accumulated

*
độ lệch tích lũy

Nghĩa trong từ điển StarDict:

accumulated deviation
 - (Tech) độ sai biệt tích lũyĐộng từ BQT - Android App