Nghĩa của từ: acentral

*
không trung tâm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

acentral
- không trung tâmĐộng từ BQT - Android App